Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

Projekt Edukacyjny

 

Tematy projektów edukacyjnych 2017/2018

 

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Temat projektu

1.       

Bardjan Marcin

Moja mała ojczyzna i jej piękno – z aparatem fotograficznym po zakątkach Rakszawy.

2.       

Czado Jolanta

Czy zmysły zawsze mówią prawdę?

3.       

Dołęga – Rewer Marta

Choroby kręgosłupa nie są dziedziczne – pracujemy na nie sami.

4.       

Dudek - Sęk Danuta

Dlaczego język młodzieży jest zagrożeniem dla języka polskiego?

5.       

Figiela Janusz

Komfort wypoczynku na przerwach -  ekspozycja uczniów na hałas podczas przerw.

6.       

Figiela Monika

Muzyczny wehikuł czasu.

7.       

Strzępek Izabela

The concept of  beauty – pojęcie piękna.

8.       

Jakubowicz Dorota

Tradycje świąteczne na świecie.

9.       

Karasiewicz Katarzyna

Super triki – mnemotechniki , czyli tworzymy zestaw technik uczenia się.

10.   

Kłonicka Dorota

Dzieje liczby i sposoby ich zapisywania.

11.   

Kochman Grażyna

Cudze chwalicie, swego nie znacie – miejsca, które warto zobaczyć w naszej gminie.

12.   

Krok Bogusław

Święci naszym wzorem.

13.   

Miś Katarzyna

Dlaczego mydła myją a proszki piorą? – chemia w łazience.

14.   

Panek Mariola

Siedem cudów świata starożytnego i nowożytnego.

15.   

Skop Artur

Zajęcia modelarskie.

16.   

Superson Lucyna

Rakszawa -  cztery pory roku.

17.   

Szajner Agnieszka

Niemieckojęzyczni odkrywcy i wynalazcy.

18.   

Werfel Alina

Utworzenie katalogu recenzji książek z zakresu literatury młodzieżowej.

19.   

Wrzos Agnieszka

I Ty możesz zostać literatem! Piszemy i ilustrujemy bajkę dla dzieci.

Tematy projektów edukacyjnych 2016/2017

 

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Temat projektu

1.

Barbara Balawejder

6 miejsc turystycznych w Niemczech, które warto zobaczyć, zwiedzić.

2.

Jolanta Czado

Produkty żywnościowe zawierają skrobię? 

3..

Marta Dołęga-Rewer

W jaki sposób wpływa reklama na sposób odżywiania się?

4.

Danuta Dudek – Sęk

Dlaczego język młodzieży jest zagrożeniem dla języka polskiego?

5.

Janusz Figiela

Efektywny wypoczynek na przerwach.

6.

Monika Figiela

„Czas to miłość” – z patronem w rok szkolny..

7.

ks. Piotr Głazowski

Godność chrześcijanina- męczennika na przykładzie rodziny Ulmów z Markowej.

8.

Dorota Jakubowicz

Rzeka Wisła Duszą Polski.

9.

Katarzyna Karasiewicz

„Story time”, czyli bajeczka po angielsku niekoniecznie dla najmłodszych.

10.

Dorota Kłonicka

Dzieje liczby i różne sposoby jej zapisywania.

11.

Grażyna Kochman

Wiem co jem i co kupuję.

12.

Małgorzata Kuczma

Jak zostać milionerem?

13.

Katarzyna Miś

Czy wiem ile chemii jem? – tajemnicze „E”. 

14.

Mariola Panek

Od rydwanu do czołgu.

15.

Artur Skop

Szkolny fotoreporter.

16.

Magdalena Sroczyk

Jak maszyny proste ułatwiły życie codzienne.

17.

Lucyna Superson

Świat gimnazjalisty w oku kamery – reportaż.

18.

Alina Werfel

Katalog recenzji literatury młodzieżowej.

19.

Agnieszka Wrzos

Wizerunek matki w różnych tekstach kultury.

20.

Henryk Zielonka

„Ty i liczba PI”.

 

 

Tematy projektów edukacyjnych 2015/2016

 

Lp

Imię i nazwisko nauczyciela

Temat projektu

1.

Ludmiła Baj

Rakszawa moją Ojczyzną.

 

2.

Jolanta Czado

Znaczenie lasów w przyrodzie i gospodarce człowieka.

 

3.

Mariola Dańczak

„ English? It’s not a problem for me!” – skuteczne strategie uczenia się języka angielskiego.

4.

Marta Dołęga-Rewer

„ Rzecz o uzależnieniach wśród młodzieży”

 

5.

Janusz Figiela

Postępowanie RKO – prezentacja filmowa.

 

6.

Monika Figiela

Piękno zapomniane- renowacja przedmiotów techniką decoupage.

7.

Małgorzata Fus

Woda ciecz niezwykła.

 

8.

ks. Piotr Głazowski

Godność chrześcijanina- męczennika na przykładzie rodziny Ulmów z Markowej.

9.

Łukasz Jakubowicz

„ Dobra strona śmieci – dlaczego warto segregować odpady?” – happening z okazji Dnia Ziemi.

10.

Katarzyna Karasiewicz

Czy uzdolnienia muzyczne pomagają w nauce języków obcych?

11.

Dorota Kłonicka

Od pierwiastków Teodorosa do złotego cięcia.

 

12.

Grażyna Kochman

W jaki sposób zaburzenia odżywiania wpływają na stan zdrowia?

13.

Katarzyna Miś

Analiza chemiczna gleby z terenu Rakszawy.

 

14.

Mariola Panek

Moda na przestrzeni wieków.

 

15.

Artur Skop

„ Szkolne foto”.

 

16.

Magdalena Sroczyk

Jakie zagrożenia płyną z sieci?

 

17.

Lucyna Superson

Uwolnij książkę!

 

18.

Agnieszka Szajner

Niemieckojęzyczni odkrywcy i wynalazcy.

 

19.

Alina Werfel

Katalog recenzji literatury młodzieżowej.

 

20.

Henryk Zielonka

 

Matematyka w życiu codziennym

 

 

Tematy projektów edukacyjnych 2014/2015

 • Film promocyjny Publicznego Gimnazjum w Rakszawie

 • Mniejszości  narodowe w Niemczech

 • Niemieckojęzyczni odkrywcy i wynalazcy

 • Czy woda to ciecz niezwykła?

 • Kronika klasowa

 • Wady postawy – czy to już choroba cywilizacyjna

 • Sport szkolny w obiektywie

 • Chemia w kuchni.

 • Malarstwo w sporcie

 • „Bank Spółdzielczy w Żołyni w oczach gimnazjalisty”

 • Gwara wsi Rakszawa

 • Bajeczki dla najmłodszych

 • Jestem Europejczykiem

 • Jak zareklamować nasze gimnazjum?

 • Rośliny lecznicze w życiu człowieka

 • Bł. Jerzy Popiełuszko kapłan – droga do świętości

 • Monarchie współczesnej Europy

 • Znaczenie języka angielskiego w życiu codziennym.

 • ‘English? It’s not a problem for me!’

 • How superstitious is the world? (Jak bardzo przesądny jest świat?)

 • Słynni dyslektycy – wystawa.

 • Język ciała – sekrety komunikacji niewerbalnej

 • Czytanie wciąga. Kampania reklamowa lektury szkolnej.

 • Patron oczami gimnazjalisty

 • Katalog recenzji literatury młodzieżowej.

 • Gmina Rakszawa - moja mała Ojczyzna.

 

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

w Publicznym Gimnazjum w Rakszawie

 

§ 1. Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego.

 

1. Uczeń klasy drugiej jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. Dopuszcza się realizację projektów w klasie trzeciej.

2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

3. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 5. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

 • odpowiedzialności za własne postępy;
 • podejmowania grupowych pomysłów;
 • umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 • rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
 • umiejętności stosowania teorii w praktyce;

       i ma na celu:

1) rozwój samoorganizacji i kreatywności;

2) przygotowanie do publicznych wystąpień;

3) naukę samodzielności i podejmowania aktywności.

6. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela.
W trakcie realizacji projektu uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.

7. Nauczyciele w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłaszają do dyrektora szkoły, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie Projektu wg wzoru:

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

Temat projektu:…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela : ……………………………………………………………………….

Cele projektu: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Czas realizacji :…………………………………………

Wielkość grupy : ……………………………………….

Sposoby realizacji projektu: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Planowane efekty:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Sposób prezentacji: ….…………………………………………………………………………………

Kryteria oceny: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

 

 

8. Uczniowie mają prawo zgłoszenia tematu projektu na zasadach określonych w ust. 5.

9. W terminie do 20 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych. Projekty dopuszczone do realizacji umieszcza się na stronie internetowej szkoły.

        10. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają u opiekuna projektu pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Opiekun może prowadzić w ciągu roku szkolnego dwie grupy projektowe. W uzasadnionych przypadkach opiekun decyduje o przyjęciu kolejnej grupy. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 31 października.

        11.  Zespół uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje Kartę Pracy Zespołu wg wzoru:

 

KARTA PRACY ZESPOŁU

Projekt: …………………………………………………………………………………………………..

Skład Zespołu: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Opiekun: …………………………………………………………………………………………………

 

 

Zadania do wykonania

 

 

Osoby odpowiedzialne

 

Termin realizacji

 

Materiały potrzebne do realizacji

 

Potwierdzenie wykonania wraz z datą

 

 

Podpis nauczyciela

 

Uwagi, zalecenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Czas pracy wykonania projektu 8 tygodni (opiekun projektu może zdecydować o wydłużeniu czasu na wykonanie projektu, jeśli posiada on charakter dłuższej realizacji).

13. Prezentacje projektów mają odbyć się w pierwszym tygodniu czerwca roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora prezentacja może odbyć się w innym terminie. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

 • konferencja naukowa połączona z wykładami;
 • forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
 • przedstawienie teatralne, inscenizacja;
 • książka, broszura, gazetka;
 • prezentacja multimedialna;
 • model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
 • happening, marsz;
 • sesja dyskusyjna;
 • inna, za zgodą opiekuna w porozumieniu z dyrektorem szkoły

          14. . Realizacja projektu obejmuje:

1)        wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie szkoły;

2)        opracowanie Karty Pracy Zespołu;

3)        zbieranie materiałów i ich selekcja;

4)        spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym:

 • określenie tematu,
 • określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej,
 • określenie formy realizacji,
 • określenie sposobu prezentacji,
 • wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczyciele,
 • ustalenie zasad dyscypliny pracy,
 • wyznaczenie kryteriów oceny.

       5) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

§ 2. Kryteria oceny projektu edukacyjnego.

1. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.

2. Ocena wynika z oceny trzech elementów:

1)        oceny efektu końcowego (wytworu), a w szczególności:

 • zawartość merytoryczna, treść,
 • zgodność z tematem projektu,
 • oryginalność,
 • kompozycja,
 • stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
 • estetyka i staranność,
 • trafność dowodów i badań,
 • wartość dydaktyczna i wychowawcza.

2)        wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:

 • zaangażowanie ucznia,
 • pomysłowość i innowacyjność,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań,
 • stopień trudności zadań,
 • terminowość wykonania przydzielonych zadań,
 • poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
 • pracowitość,
 • udział w prezentacji.

3)        oceny prezentacji, w tym:

 • poprawność językowa,
 • słownictwo specjalistyczne,
 • efekt artystyczny,
 • atrakcyjność,
 • estetyka,
 • technika prezentacji,
 • stopień zainteresowania odbiorów,
 • poprawność udzielanych wyjaśnień, odpowiedzi odbiorcom.

            3. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w ust. 2 elementy podlegają następującej punktacji:

1)   efekt końcowy (wytwór) - 5 punktów,

2)   wkład pracy ucznia - 10 punktów,

3)   prezentacja -5 punktów.

            4. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół.

           5. Temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.