Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

 

 

 

Szanowni Rodzice Nauczyciele, Drodzy Uczniowie

W naszej szkole od 18 września 2017 roku rozpoczną się zajęcia dodatkowe w ramach Projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Rakszawa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Gmina Rakszawa, która realizuje Projekt w trzech szkołach: Publicznym Gimnazjum w Rakszawie, Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie i Szkole Podstawowej w Węgliskach. Celem Projektu jest: wzrost kompetencji kluczowych u co najmniej 187 uczniów z 207 uczniów z trzech szkół realizujących kształcenie ogólne przez objecie wsparcia w formie zajęć dla uczniów(uczennic), szkoleń dla nauczycieli-36n oraz doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt jest odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w diagnozach każdej ze szkół i stanowią próbę ich rozwiązania. Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w projekcie będą dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu - od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 516 159,11 zł Kwota dofinansowania: 490 351,11 zł

Wkład własny Gminy Rakszawa (niepieniężny) - 25 808,00 zł.

W ramach projektu w naszej szkole zostaną przeprowadzone zajęcia dodatkowe dla uczniów obejmujące następujące treści:

Zajęcia dodatkowe dla Publicznego Gimnazjum w Rakszawie -127 ucz.

Liczba

grup

Liczba

godzin

łącznie

Liczba

godzin

na

grupę

Liczba dzieci

Licz na siebie-z ekonomia na Ty (typ 1) dla uczniów klas II i III

2

80

40

27

1 gr-13 2 gr-14

Yes we can - zajęcia komunikacyjne z języka angielskiego (typ 1) dla uczniów klas II i III

3

120

40

30

w każdej grupie po 10 uczniów

Pozytywnie kliknięci - zajęcia z programowania (typ 3) dla uczniów klas II i III

2

80

40

30

1 gr-15 2 gr 15

Młody pasjonata - zajęcia przyrodnicze oparte na metodach eksperymentu (typ 2) dla uczniów klas II i III

4

160

40

40

w każdej grupie

po 10 uczniów

 Uczeń/ uczennica może uczestniczyć w więcej niż jednym zajęciu dodatkowym

Na potrzeby zajęć dodatkowych szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne: pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, sprzęt TIK - laptopy, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, aparaty fotograficzne, tablice interaktywne, szafy do przechowywania sprzętu, akcesoria komputerowe dla osób niepełnosprawnych, drukarka 3D, wideoprojektor, wizualizer itp.

Formularze rekrutacyjne do projektu należy składać w terminie: od 28 sierpnia 2017r. do 11 września 2017r. do dyrektora szkoły.

Zasady rekrutacji:

Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie

następującymi preferencjami i punktacją:

1)     Opinia wychowawcy/pedagoga/ nauczyciela wskazująca na udział ucznia(uczennicy) w danej formie wsparcia na podstawie diagnozy/ocen. Jeżeli wybrana forma zajęć dodatkowych przez ucznia(uczennicę) pokrywa się z opinią wychowawcy/pedagoga/ nauczyciela to uczeń(uczennica) otrzymuje 2 pkt.1

2)     Jeżeli uczeń(uczennica)  wychowuje się w rodzinie, w której rodzice/opiekunowie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej2 to uczeń otrzymuje 5 pkt.

3)     Jeżeli uczeń(uczennica) posiada orzeczenie o niepełnosprawności to otrzymuje 2 pkt.

4)     Uczennice zgłaszające się do zajęć dodatkowych technicznych tj. (matematycznych, przyrodniczych, ekonomicznych z programowania) otrzymują 2 pkt.

5)     Przy jednakowej liczbie punktów decyduje data złożenia wniosku do biura projektu. Im wcześniejsza data tym wyższa pozycja na liście rankingowej.

Wszelkie informacje:                  

Biuro Projektu

Urząd Gminy w Rakszawie pok. 7 37-111 Rakszawa 506 Tel- 17 226 12 81 wew. 32    
e-mail: promocia@rakszawa.pl

Więcej szczegółów i dokumenty do pobrania na stronie: http://www.rakszawa.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=282&strona=1

1   Wychowawca/pedagog/nauczyciel dokonuje oceny predyspozycji ucznia/uczennicy i określa w formularzu zgłoszeniowym stopień przydatności formy wsparcia w zakresie zapewnienia realizacji potrzeb rozwojowych. Wychowawca/pedagog/nauczyciel zakreśla odpowiednie stwierdzenie: wysoka przydatność-zgodna z preferencjami ucznia/uczennicy / niska przydatność niezgodna z preferencjami ucznia/uczennicy

2   Świadczenia z pomocy społecznej na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016.930 t.j. z dnia 2016.06.29 z późn. zm)

Dział: