Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

Raport z ewaluacji wewnętrznej

 

Opis przedmiotu ewaluacji:

WYMAGANIE 4. – UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI

Wprowadzenie:

Przeprowadzona w roku szkolnym 2016/2017 ewaluacja wewnętrzna miała na celu zebranie informacji n/ t aktywności uczniów podczas prowadzonych w szkole zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także n/t ich zaangażowania w inicjowanie różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej.

Jej wyniki zostaną zarówno wykorzystane do ustalenia mocnych stron szkoły w w/w zakresie, jak też pozwolą na podjęcie stosownych działań niwelujących jej słabe strony.

 

Opis ewaluacji

Zgodnie z przedmiotem ewaluacji, pytania ankietowe, które zostały skierowane do nauczycieli, uczniów oraz rodziców miały wyjaśnić kwestie dotyczące:

• jakie zajęcia dodatkowe cieszą się największą popularnością wśród uczniów

• w jaki sposób uczniowie wykazują samodzielność w podejmowaniu własnej aktywności,

• jakie przejawiają inicjatywy w tym zakresie,

• jak w szkole realizuje się działania zainicjowane przez uczniów,

 

Natomiast analiza dokumentacji szkoły miała wykazać :

• jakie zajęcia pozalekcyjne oferuje szkoła i w jaki sposób prezentuje swoją ofertę,

• jaka jest frekwencja uczniów na tych zajęciach,

•w jakich konkursach, zawodach, zawodach, imprezach, akcjach społecznych, charytatywnych biorą udział uczniowie,

• jakie sukcesy osiągają na polu dydaktyki, sportowym i artystycznym,

 

Opis danych i sposób ich zbierania:

W badaniach posłużono się następującymi metodami:

• ilościową – metoda sondażu z użyciem anonimowej ankiety dla rodziców, uczniów i nauczycieli oraz

• jakościową – rozmowa z nauczycielami, obserwacja oraz analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej, tj.:

· dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych,

· protokoły rady pedagogicznej.

 

Dobór próby badawczej miał charakter losowy.

 

Zbieranie danych odbywało się podczas:

· zebrania wychowawców poszczególnych klas z rodzicami,

· spotkań z nauczycielami,

· zajęć z uczniami.

 

Prezentacja wyników ewaluacji

Podstawą prawną do analizowania w/w obszaru działalności szkoły jest ustawa z dnia

7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DZ. U. Z 2009 r. Nr 168, poz. 1324)

oraz rozporządzenie z 10.05.2013 r.

Szkoła dysponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Organizowane są różne typy zajęć:

mające przygotować uczniów do konkursów, czy egzaminu gimnazjalnego oraz zajęcia mające umożliwić zdobywanie dodatkowej wiedzy, zajęcia wyrównawcze, sportowe oraz artystyczne. Oferta szkoły w tym zakresie jest prezentowana na stronie internetowej szkoły. Celem tych zajęć jest ujawnienie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Analizując frekwencję uczniów na zajęciach pozalekcyjnych oraz przeprowadzając rozmowy z wychowawcami klas, można stwierdzić, że uczniowie niezbyt  aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.  Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe i artystyczne, co ma odzwierciedlenie w większej frekwencji uczniów. Wysokiej frekwencji w czasie różnorodnych zajęć sprzyja również ich zadowalająca, pobudzająca aktywność uczniów atmosfera. Zajęcia osiągają zamierzony cel, tj. stwarzają uczniom możliwość rozwoju własnych zainteresowań, pobudzają do własnej inicjatywy, która wyraża się w organizowaniu przez nich różnorodnych przedsięwzięć na terenie szkoły i poza nią. Sprawiają, że uczniowie aktywnie biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkole spełniają trzy podstawowe funkcje: kształcącą, integrującą i rekreacyjno – rozrywkową.

Duża ilość zajęć odbywa się w tym samym czasie, przez co uczniowie nie zawsze mają możliwość wzięcia udziału we wszystkich zajęciach, którymi są zainteresowani. Część uczniów uczęszcza na zajęcia artystyczne lub sportowe poza szkołą.

Powyższe dane potwierdzają również wyniki przeprowadzonych ankiet.

 

Analiza wyników badań zawartych w ankiecie dla nauczycieli.

W badaniu udział wzięło 13 nauczycieli.

W niniejszym badaniu poddano analizie następujące komponenty:

• sposoby motywowania uczniów do własnej aktywności,

• częstotliwość i liczebność zajęć pozalekcyjnych,

• sukcesy uczniów.

Analizując wyniki badań, można stwierdzić, że nauczyciele najczęściej organizują zajęcia dodatkowe dla uczniów mających trudności dydaktyczne, motywując ich w ten sposób do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach. Nauczyciele motywują swoich podopiecznych nagrodami i wyróżnieniami za ich aktywny udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Częstotliwość przeprowadzanych zajęć dodatkowych wynosi raz tygodniu.

Ilość uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych rozkłada się między 3 a 15.

 

Wnioski:

Poniższe badania ankietowe wykazują, że nauczyciele stwarzają różne sytuacje, dzięki którym zachęcają uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, co wpływa na ich aktywność w szkole i poza nią. Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy szkolne, a także na szczeblu gminnym, rejonowym, wojewódzkim :

 • Konkursy kuratoryjne z różnych przedmiotów ( 1 uczeń w etapie II z chemii)
 • Podkarpacki Konkurs Chemiczny ( 1 uczeń w etapie II)
 • Wielki Konkurs Geograficzny
 • Powiatowa Gimnazjada w Szachach ( III miejsce)
 • Konkurs Wiedzy o Krajach anglojęzycznych
 • Powiatowy konkurs kolęd i pastorałek  ( II miejsce)
 • Międzyklasowy konkurs na papierowe śnieżynki
 • RAKI – gminny konkurs recytatorski ( I miejsce)
 • Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rakszawie ( III miejsce)
 • XI Turniej Piłki Siatkowej Par Mieszanych o Memoriał Jana Pawła II
 • Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Memoriał J. Gondeli ( chłopcy I miejsce, dziewczęta III miejsce)
 • Powiatowa Gimnazjada w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców ( chłopcy I miejsce)

 

Uczniowie ponadto angażują się, biorąc udział w wielu imprezach okolicznościowych zgodnie z kalendarzem szkolnym. Prezentują swoje umiejętności przed społecznością szkolną, a także dla rodziców:

- Święto Edukacji Narodowej

- Pasowanie na gimnazjalistę

- Dzień Samorządności

- Święto niepodległości

- mikołajki klasowe

- Akademia Bożonarodzeniowa i wspólne kolędowanie

- wigilie klasowe

- Święto Biblioteki

- dyskoteki szkolne

 

Angażują się w wiele akcji społecznych i charytatywnych:

- całoroczną zbiórka makulatury, baterii,

- zbiórka mikołajkowa na Hospicjum dziecięce w Rzeszowie

- zbiórka nakrętek na rehabilitację

 

Biorą udział w wycieczkach i wyjazdach szkolnych:

- lekcja historii w Karpackiej Troi dla klas pierwszych ( dwa wyjazdy)

- lekcja historii w Miasteczku Galicyjskim w Sanoku dla klas drugich

- 14 Dzień Geografa w I LO w Łańcucie

- Pielgrzymka klas trzecich do Częstochowy

- Narty Dzieciom – dwa wyjazdy do Puław

- Warsztaty IPN dla klas pierwszych

Analiza wyników badań zawartych w ankiecie dla uczniów

 

Ankietę wypełnili uczniowie wszystkich klas.

Wypełniło ją 192 uczniów, w tym: 81 w klasach pierwszych, 57 w klasach drugich i 54 w klasach trzecich. Ankieta składała się z ośmiu pytań zamkniętych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

 

1. Na jakie zajęcia pozalekcyjne uczęszczasz?

Rodzaje zajęć

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

Razem

Koła przedmiotowe

35 ---43%

30---53%

41---76%

106---55%

Koła wyrównawcze

20----25%

20---37%

17---31%

57----30%

Zajęcia sportowe

25----31%

26---46%

13----24%

64----33%

Koła artystyczne

10----12%

5-----9%

4-----7%

19----10%

Terapia pedagogiczna

4------5%

2-----4%

1-----2%

7---- 4%

 

 

2. Jak często uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w szkole?

 

Rodzaje zajęć

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

Razem

3 lub więcej w tygodniu

4----5%

7----12%

2----4%

13---7%

2 razy  w tygodniu

22---27%

10---18%

8---15%

40---21%

Raz w tygodniu

24---30%

14---25%

21---39%

59---31%

Kilka razy w semestrze

11----14%

14---25%

12---21%

37—19%

Wcale

18----22%

12---21%

8----14%

38---20%

 

 

3 . Z jakich powodów uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w szkole?

 

Rodzaje zajęć

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

Razem

Realizuję swoje zainteresowania/ zdobywam wiedzę

30----37%

21---37%

13---24%

64----33%

Z powodu trudności w nauce

35----43%

18---32%

17----31%

70----36%

Z powodu dużej ilości wolnego czasu

0--------0%

5----9%

3------6%

8-----4%

Lubię nauczyciela prowadzącego

2------2%

3----5%

9----17%

14----7%

Dla towarzystwa

0-------0%

9----16%

7----13%

16----8%

Chcieli tego moi rodzice

1------1%

3----5%

2----4%

6-----3%

Inny

4------5%

9----16%

8----15%

21----11%

 

 

4. W pracę jakich agend w tym roku szkolnym jesteś zaangażowany?

 

Rodzaje zajęć

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

Razem

Samorząd Uczniowski

6----7%

2----3%

9----17%

17---9%

Sekcja Naukowa SU

0----0%

2----3%

1----2%

3-----2%

Sekcja Porządkowa SU

2----2%

8----14%

3----6%

13----7%

Sekcja Dekoratorska SU

6----7%

13----23%

2----4%

21----11%

Biblioteka Szkolna

8----10%

6----11%

2----4%

16----8%

Inna

1----1%

1-----2%

6----11%

8-----4%

Żadna

53----65%

20----35%

29---54%

102---53%

 

5. W jakich uroczystościach szkolnych brałeś aktywny udział?

 

Rodzaje zajęć

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

Razem

Pasowanie klas pierwszych

63---78%

22---39%

12---22%

97---51%

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

7----9%

11---19%

6----11%

24---12%

Akademia z okazji Dnia Niepodległości

17---21%

11---19%

20----37%

48---25%

Inna

26---32%

12---21%

10----19%

48---25%

 

 

6. W jakich konkursach, zawodach lub turniejach wiedzy brałeś udział?

 

Rodzaje zajęć

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

Razem

Konkursy przedmiotowe

6----7%

28---49%

43---80%

77---40%

Konkursy artystyczne

5---6%

3----5%

1----2%

9----5%

Konkursy sportowe

15---19%

17---30%

11---20%

43---22%

Inne

5----6%

4----7%

3----6%

12---6%

 

 

7. W jakich sytuacjach szkolnych masz możliwość prezentacji własnych talentów i pomysłów?

 

Rodzaje zajęć

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

Razem

Konkursy

20---25%

24---42%

17---31%

61---32%

Akademie

9----11%

11---19%

9----17%

29---15%

Imprezy szkolne

22---27%

14---25%

15---28%

51—27%

Gazetka

21---26%

20---35%

8---15%

49—26%

Inne

6---7%

5----9%

1—2%

12---6%

żadne

24---30%

12---21%

17---31%

53---28%

 

 

 

 

8. W jakie inne działania na rzecz szkoły lub środowiska angażowałeś się w tym roku szkolnym?

 

Rodzaje zajęć

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie

Razem

 

44---54%

16---28%

11---20%

71---37%

 

Klasy pierwsze:

- „ Book talking” – biblioteka

- Orszak Trzech Króli

- zbieranie nakrętek

- zbieranie makulatury

-konkurs śnieżynek do dekoracji szkoły

- dekorowanie Sali Teatralnej na zabawę karnawałową

- Mikołajki klasowe

- Wigilia klasowa

- praca na rzecz klasy

 

Klasy drugie:

- samorząd klasowy

- zbieranie nakrętek

- Orszak Trzech Króli

- zbieranie makulatury

-konkurs śnieżynek do dekoracji szkoły

- dekorowanie Sali Teatralnej na zabawę karnawałową

- Klub Czytelniczy

- pomoc koleżeńska

- zbiórka na Hospicjum

 

Klasy trzecie:

- Zabawa karnawałowa

- zbiórka nakrętek/baterii

- Coca-cola Cup

- Turniej Piłki Siatkowej

- Mikołajki klasowe

 

 

Z ankiety wynika, że szkoła zdaniem uczniów motywuje ich do rozwijania własnej aktywności. Największym zainteresowaniem cieszą się różne kółka przedmiotowe  oraz zajęcia sportowe. Ponad połowa ankietowanych uczniów uczestniczy w kołach przedmiotowych, a co trzeci w kołach wyrównawczych i zajęciach sportowych. Co trzeci ankietowany uczestniczy w dodatkowych zajęciach raz w tygodniu, ale co piąty nie uczestniczy wcale. Jedna trzecia uczniów na dodatkowych zajęciach rozwija swoje zainteresowania, tyle samo uczęszcza na zajęcia z powodu trudności szkolnych. Niepokojące jest to, że połowa ankietowanych uczniów nie angażuje się w życie szkoły.  Uczniowie w większości samodzielnie dokonują wyboru zajęć dodatkowych. Nie wykazują jednak większej inicjatywy, by zaproponować zorganizowanie jakiegoś dodatkowego zadania. Uważają natomiast, że szkoła realizuje zaproponowane przez nich działania. Uczniowie korzystają z możliwości prezentacji własnych talentów i pomysłów.

 

Wnioski:

Należy zachęcać uczniów do większego zaangażowania się w życie szkoły oraz do inicjowania różnych działań, które pozwolą im na zwiększenie swojej aktywności.

 

Analiza wyników badań zawartych w ankiecie dla rodziców.

 

Ankietę wypełniło 105 rodziców uczniów ze wszystkich klas. W wyniku badania uzyskaliśmy odpowiedzi na pytania oceny aktywności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych oraz form aktywności, które według rodziców powinny się znaleźć w ofercie naszej szkoły. Zbieranie danych odbywało się w oparciu o ankietę zawierającą zarówno pytania zamknięte jak i otwarte.  Pytania dotyczyły następujących problemów:

 

 

 1. Na jakie zajęcia pozalekcyjne uczęszcza Państwa syn/córka?
 1. Koła przedmiotowe : 37 ( 35%)
 2. Koła wyrównawcze: 37 ( 35%)
 3. Zajęcia sportowe:       30 (29%)
 4. Koła artystyczne:       7 ( 7%)
 5. Terapia pedagogiczna: 1 (1%)

 

 1. Jak często Państwa syn/córka uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w szkole:
 1. 3 lub więcej razy w tygodniu – 6 ( 6%)
 2. 2 razy w tygodniu                  - 37 (35%)
 3. raz w tygodniu                       - 39 (37%)
 4. kilka razy w semestrze           - 11 (11%)
 5. wcale                                      - 9 (9%)

 

 1. Z jakich powodów Państwa syn/córka uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole?
 1. Realizuje swoje zainteresowania/zdobywa nową wiedzę    - 36 (34%)
 2. Z powodu trudności w nauce                                               - 41 (39%)

c)   Z powodu dużej ilości wolnego czasu                                  - 2 (2%)

d)   Lubi nauczyciela prowadzącego                                          - 8 (8%)

e)   Dla towarzystwa- chodzą tam koleżanki i koledzy              - 8 (8%)

f)    Chcemy tego jako rodzice                                                   - 12 (11%)

g) Inny(jaki?) 2 ( poprawianie ocen)

 

 1. W prace jakich agend w tym roku szkolnym Państwa syn/córka jest szczególnie zaangażowany :

a) Samorząd Uczniowski       - 18 (17%)

b) Sekcja Naukowa SU          - 4 (4%)

c) Sekcja Porządkowa SU     - 4 (4%)

d) Sekcja Dekoratorska SU   - 17 (16%)

e) Biblioteka Szkolna             - 8 (8%)

f) inny – 3 ( samorząd klasowy)

g) żadna                                 - 36 (34%)

 

5.   W jakich uroczystościach szkolnych Państwa syn/córka brał aktywny udział:

 1. Pasowanie klas pierwszych                                       - 40 (38%)
 2. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej         - 21 (20%)
 3. Akademia z okazji Dnia Niepodległości                   - 22 (21%)
 4. Inne – 15 ( jasełka, wigilia klasowa, w każdej)

 

6. W jakich konkursach, zawodach lub turniejach wiedzy Państwa syn/córka brał udział:

a) Konkursy przedmiotowe: ( razem 81---77%)

- matematyczny.         - 4

- polonistyczny,          - 6

- biologiczny,              - 1

- informatyczny,         - 2

- lingwistyczny,          - 4

- fizyczny,                  - 4

- geograficzny,           - 3

- historyczny,              - 3

- chemiczny                - 7

b) Konkursy artystyczne        - 11 (10%)

c) konkursy sportowe             - 32 (31%)

d) inne- 4 ( literacki, konkurs wiedzy pożarniczej)

 

7. W jakich sytuacjach szkolnych Państwa syn/córka ma możliwość prezentacji własnych talentów i pomysłów:

a) Konkursy

- 24 (23%)

 

b) Akademie

- 24 (23%)

 

c) Imprezy szkolne

- 30 (29%)

 

d) Gazetka

- 50 (48%)

 

e) Inne(jakie?)

- 6 ( 6%)

 

f) Żadne – 6 (6%)

 

 

8. W jakie inne działania na rzecz szkoły lub środowiska szkolnego Państwa syn/córka angażował   się w tym roku szkolnym :

- zbiórka na hospicjum

- samorząd klasowy

- orszak trzech króli

- jasełka

- pomoc koleżeńska

- szkolne występy

- surowce wtórne

- mikołajki

- wigilia klasowa

- wspólne kolędowanie

- dekoracje świąteczne

- bezpieczeństwo w Internecie ( cyberprzemoc)

 

 

Wnioski:

• Szkoła aktywizuje uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

• Rodzice są zaznajomieni z proponowanymi w szkole zajęciami pozalekcyjnymi.

• Potwierdzają uczestnictwo dzieci w tych zajęciach.

• Z analizy ankiety wynika, że zdaniem rodziców największym powodzeniem cieszą się zajęcia wyrównawcze i przedmiotowe, które uważają za niezbędne w ofercie zajęć pozalekcyjnych, kolejno zajęcia sportowe i artystyczne.

• Rodzice w zdecydowanej większości twierdzą, iż zajęcia pozalekcyjne dają ich dzieciom lepsze zrozumienie tematu i opanowanie wiedzy oraz wypełniają wolny czas, nieliczni uważają również, że zajęcia te rozwijają zainteresowania ich dzieci.

• Na pytanie o możliwość zaprezentowania się ich dzieci w konkursach, projektach, akademiach, inscenizacjach, zawodach, turniejach, imprezach okolicznościowych na terenie szkoły i poza nią, rodzice w większości potwierdzają, że szkoła stwarza uczniom takie możliwości.

 

 

 

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji:

Mocne strony szkoły:

• Dzięki dobrym warunkom lokalowym, bazie, wyposażeniu i zaangażowaniu nauczycieli szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

• Prowadzone są zajęcia sportowe, artystyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, naukowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

• Uczniowie w większości samodzielnie dokonują wyboru zajęć dodatkowych.

• Uważają, że szkoła realizuje zaproponowane przez nich działania.

• Środowisko lokalne poprzez swoją ofertę stwarza uczniom możliwość rozwijania własnych

zainteresowań.

Słabe strony szkoły.

• Duża ilość zajęć odbywa się w tym samym czasie, przez co uczniowie nie zawsze mają możliwość wzięcia udziału we wszystkich zajęciach, którymi są zainteresowani.

• Uczniowie nie wykazują większej inicjatywy, by zaproponować zorganizowanie jakiegoś dodatkowego zadania.

• Frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych nie jest zadowalająca.

 

Wnioski:

1. Umożliwić uczniom, uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, którymi są zainteresowani poprzez możliwie jak najlepiej stworzony plan zajęć.

2. Jeszcze bardziej zachęcać uczniów do większego zaangażowania się w życie szkoły oraz do inicjowania różnorodnych działań, które przyczynią się do wyzwolenia ich własnej aktywności.

3. Zachęcać uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Dział: